Vastuullisuus

Vastuullisuus muodostaa yhden Rauma Marine Constructionsin toiminnan kulmakivistä. Koemme, että koko yhtiön menestys riippuu siitä, miten vastuullisesti yritys kokonaisuudessaan toimii. Vastuullisuus ei ole kaikesta muusta toiminnasta erillinen asia, vaan oleellinen osa arkea ja jokapäiväistä liiketoimintaa.

RMC:n vastuullisuus pohjautuu seuraaviin käytäntöihin:

 • Riskienhallintamenetelmät
 • Toimintaympäristöanalyysi
 • Hyvän hallintotavan noudattaminen
 • Ympäristöasioiden huomioiminen hankkeissa: energiatehokkuus, ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat laivat
 • Työhyvinvointi ja työturvallisuus
 • Työnantajavastuun ymmärtäminen ja toteuttaminen
Vastuullisuus
Laatu / ISO 9001:2015
Ympäristö / ISO 14001:2015
Työturvallisuus / ISO 45001:2018
Whistleblowing

Entistä läpinäkyvämpi yhteiskunta edellyttää yhä läpinäkyvämpää liiketoimintaa myös kaikilta yrityksiltä. RMC on kokoluokassaan ainoa kokonaan kotimaisessa omistuksessa oleva laivanrakennusyhtiö, ja se, että meillä on kasvot ja että olemme suomalaisessa omistuksessa, luo perustan myös vastuulliselle toiminnalle. Niin päätöksenteko kuin työllisyyskin pysyy Suomessa, ja omistajia sitovat suomalainen lainsäädäntö ja alan vaatimukset.

RMC noudattaa vastuullisena toimijana ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. Vastuu eri sidosryhmille on keskeinen osa vastuullista toimintaamme. Osaavien työntekijöiden ja rahoituksen saaminen sekä uusien tilausten varmistaminen osana kilpailukyvyn kehittämistä vaatii aktiivista, vastuullista ja läpinäkyvää toteutustapaa.

RMC pyrkii aina pitkäjänteiseen suhteeseen sekä asiakkaiden että verkostokumppaneiden kanssa. Meille on tärkeää löytää kumppaneita, jotka ymmärtävät arvomme ja sitoutuvat samoihin asioihin kuin me. Vaadimme kumppaneiltamme sitoutumista vastuullisen toiminnan periaatteisiin ja toimintatapoihin, joita myös itse noudatamme yhteisessä kanssakäymisessä.

Vastuullisuus on koko yhtiön yhteinen tavoite ja niin ikään jokaisen työntekijän sekä koko toimitusketjun vastuulla.

RMC:n laadunhallinta pohjautuu asiakaskeskeisyyteen, johtajuuteen, ihmisten osallistumiseen, prosesseihin, jatkuvaan parantamiseen sekä suhteiden hallintaan. Nämä painopistealueet ohjaavat RMC toimintaa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi ISO 9001:2015 -standardin mukaisesti riskienhallinta on olennainen osa paitsi laadunhallintaa myös koko johtamisjärjestelmää.

Asiakasvaatimusten täyttäminen – ja parhaimmillaan ylittäminen – eri projekteissa on liiketoiminnassa erittäin tärkeää. Onnistumisen edellytykset luodaan, kun projekteja ja organisaatiota johdetaan oikein ja kun koko organisaatio osallistuu ja sitoutuu tehtäviinsä. RMC:llä hyödynnetään niin osaajien kokemusta kuin uusiakin ajatusmalleja. Prosesseja kehitetään ja standardisoidaan tasaisen laatutason ylläpitämiseksi.

RMC:n laatujärjestelmä rakentuu prosessimallin mukaisesti: ydinprosessit ovat toiminnan keskeinen osa, ja niitä tukemassa on tukiprosesseja. RMC:n ydinprosesseja ovat myynti, projektisuunnittelu, perus- ja valmistussuunnittelu, verkostonhallinta sekä tuotanto.

ISO 9001:2015-sertifikaattimme

Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. ISO 14001 -järjestelmä auttaa RMC:tä parantamaan ympäristönsuojeluaan yhä tehokkaammaksi. Nykyaikaisessa laivanrakennuksessa ja valmiin laivan toiminnassa keskeistä ovat energiatehokkaat ratkaisut. Asiakkaamme edellyttävät uusilta aluksilta ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta, suorituskykyä ja ajanmukaista tekniikkaa.

RMC haluaa olla ympäristöystävällisemmän teknologian edelläkävijä. Lopputuotteen ympäristöjalanjäljen pienentäminen on meille tärkeää. Pyrimme edistämään ympäristöystävällisten ja polttoainetehokkaiden konseptien käyttöönottoa, ja jokainen rakentamamme tai huoltamamme alus on edeltäjäänsä ympäristötehokkaampi. Lisäksi haluamme viedä energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja eteenpäin ja korostaa ympäristötehokkuutta läpi arvoketjun.

Esimerkiksi RMC:n Kvarken Linkille rakentama uusi Wasaline-alus on toistaiseksi luokkansa ympäristöystävällisin alus. Se on maailman ensimmäinen autolautta, jolla on Clean Design -luokkamerkki. Polttoaineena se käyttää pääosin nesteytettyä maakaasua (LNG). Lisäksi uudessa aluksessa voidaan hyödyntää Vaasassa tuotettua biokaasua, ja liikenne satamiin voidaan hoitaa päästöttömästi sähköllä.

ISO 14001:2015 -sertifikaattimme

RMC edistää työntekijöiden terveyttä ja parantaa turvallisuutta, vähentää työpaikan riskejä ja luo terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita ISO 45001 -järjestelmän avulla. Standardi painottaa

– ylimmän johdon sitoutumista
– työntekijöiden osallistumista
– riskien hallintaa ja toiminnan parantamiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä
– työterveys- ja työturvallisuusasioiden yhdistämistä organisaation liiketoimintaprosesseihin

Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Työturvallisuus on paitsi ihmisten myös ympäristön ja toimitilojen turvallisuudesta huolehtimista. On tärkeää, että jokainen meistä voi työskennellä rauhallisin ja luottavaisin mielin turvallisessa ympäristössä.

Työturvallisuus on työkyvyn turvaamisen ja ylläpidon sekä työtapaturmien ennaltaehkäisyn edellytys. Kaikista tärkeintä työturvallisuudessa onkin ennakointi ja riskienhallinta. Niin työ- ja henkilöstötiloista huolehtiminen kuin työvälineiden ja työympäristön turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.

RMC:n käytäntöihin kuuluvat mm. turvallisuuskierrokset, riskinarvioinnit sekä vaaratilanne- ja turvallisuushavainnot. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan parantaa työolosuhteita entistä turvallisemmaksi sekä poistaa tai pienentää mahdollisia riskejä. Esimerkiksi uusien henkilöiden perehdyttäminen telakka-alueen tyypillisiin ominaisuuksiin on ensiarvoisen tärkeää, jotta tapaturmat ja vaaratilanteet voidaan välttää alusta alkaen. Yrityksen johdolle raportoidaan säännöllisesti työsuojeluun liittyvistä asioista. Lisäksi henkilökunnalle järjestetään tarpeen mukaan mm. tulityökortti-, työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutusta.

ISO 45001:2018 -sertifikaattimme

Mikä?

Whistleblowing-kanavan kautta voit ilmoittaa luottamuksellisesti rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.

Miksi?

Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen.

Edellytämme koko organisaatioltamme ja työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-kanavan kautta.

Mitä?

Työntekijällä ja organisaatiomme kanssa tekemisissä olevalla on mahdollisuus tehdä anonyymi ilmoitus esimerkiksi seuraavista rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen:

 • Lahjonta, korruptio ja rahanpesu
 • Harmaa talous
 • Kilpailulainsäädännön vastainen toiminta tai epäreilu kilpailu
 • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
 • Tietosuojalainsäädännön vastainen toiminta
 • Tuote-, elintarvike- ja lääketurvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
 • Työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttuminen
 • Työtehtävien yksipuolinen heikentäminen
 • Muut lainsäädäntöä tai eettisiä periaatteitamme vastaan tehdyt rikkomukset.

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai sopimusehtoihin liittyvän asiakas/toimittajapalautteen antamiseen, eikä tällaisia asiakas-/toimittajapalautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Kenelle?

Kanavan kautta väärinkäytöksistä voivat ilmoittaa sekä työntekijämme että kaikki ulkoiset osapuolet.

Miten?

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen whistleblowing-kanavan kautta nimettömänä. Kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama sen luottamuksellisuuden takaamiseksi. Järjestelmä on salattu ja salasanasuojattu.

Ilmoituksen lähetettyään ilmoittaja saa anonyymin käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi kirjautua palveluun ja kommunikoida whistleblowing-ilmoitusten käsittelijöiden kanssa.

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat ainoastaan määriteltyjen henkilöiden luettavissa. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoita >

Sertifioitua toimintaa

RMC:lle myönnetyt ISO 9001, ISO 14001– ja ISO 45001 -sertifikaatit kertovat vastuullisesta toiminnasta. Sertifikaatit ovat osoitus siitä, että RMC huomioi ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden kaikessa toiminnassaan ja täyttää kaikki standardin asettamat vaatimukset. Sertifikaattien vaatimukset koskettavat kaikkia RMC:n toiminnan osa-alueita laivasuunnittelusta laivan rakentamiseen sekä hallintoon ja yhtiön johtamiseen. Sertifikaatit tarkoittavat myös, että noudatamme niin kutsuttua jatkuvan parantamisen mallia eli parannamme toimintaamme suunnitelmallisesti kohti tulevaisuutta.