fbpx

Vastuullisuus

Vastuullisuus muodostaa yhden Rauma Marine Constructionsin toiminnan kulmakivistä. Koemme, että koko yhtiön menestys riippuu siitä, miten vastuullisesti yritys kokonaisuudessaan toimii. Vastuullisuus ei ole kaikesta muusta toiminnasta erillinen asia, vaan oleellinen osa arkea ja jokapäiväistä liiketoimintaa.

Entistä läpinäkyvämpi yhteiskunta edellyttää yhä läpinäkyvämpää liiketoimintaa myös kaikilta yrityksiltä. RMC on kokoluokassaan ainoa kokonaan kotimaisessa omistuksessa oleva laivanrakennusyhtiö, ja se, että meillä on kasvot ja että olemme suomalaisessa omistuksessa, luo perustan myös vastuulliselle toiminnalle. Niin päätöksenteko kuin työllisyyskin pysyy Suomessa, ja omistajia sitovat suomalainen lainsäädäntö ja alan vaatimukset.

RMC noudattaa vastuullisena toimijana ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. Vastuu eri sidosryhmille on keskeinen osa vastuullista toimintaamme. Osaavien työntekijöiden ja rahoituksen saaminen sekä uusien tilausten varmistaminen osana kilpailukyvyn kehittämistä vaatii aktiivista, vastuullista ja läpinäkyvää toteutustapaa.

RMC pyrkii aina pitkäjänteiseen suhteeseen sekä asiakkaiden että verkostokumppaneiden kanssa.
Meille on tärkeää löytää kumppaneita, jotka ymmärtävät arvomme ja sitoutuvat samoihin asioihin kuin me. Vaadimme kumppaneiltamme sitoutumista vastuullisen toiminnan periaatteisiin ja toimintatapoihin, joita myös itse noudatamme yhteisessä kanssakäymisessä.

Vastuullisuus on koko yhtiön yhteinen tavoite ja niin ikään jokaisen työntekijän sekä koko toimitusketjun vastuulla.

ISO 9001:2015 -järjestelmän kattavaa toimintaa

Toimintamme kattaa sertifioidun ISO 9001:2015 -järjestelmän, minkä myötä tarjoamme asiakkaillemme laadukkaat uudislaiva-, huolto-, konversio- ja teräsrakenneprojektit. Ympäristöasioissa noudatamme sekä lainsäädännön että Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n vaatimuksia. Telakkateollisuuden turvallisuus on RMC:lle ensiarvoisen tärkeä asia ja siinä avainasioita ovat muun muassa ennakoivat turvallisuuskierrokset, turvallisten työskentelyolosuhteiden tarjoaminen sekä jatkuva kehitystyö turvallisuuden edistämiseksi.

Miten vastuullisuutta toteutetaan?

Läpinäkyvät toimintatavat takaavat vastuullisuuden. Ulkopuoliset toimijat auditoivat Rauma Marine Constructionsin toimintaa jatkuvasti. Sen lisäksi telakalla järjestetään säännöllisesti sisäisiä tarkastuksia, ja yhtiöllä on oma laatujärjestelmä, jonka periaatteet sitovat koko henkilöstöä ja kumppaneita.

Jokaiselle projektille tehdään oma riskianalyysi, joka toimii keskeisenä työkaluna riskienhallinnan ja vastuullisuuden periaatteiden noudattamisessa. Riskianalyysiä ylläpidetään osana projektinhallintaa.

Vastuullisten toimintatapojen noudattaminen on jokaisen työntekijän vastuulla, ja edellytämme myös verkostokumppaneiltamme samaa. Kaikki osapuolet sitoutuvat vastuullisuuden periatteisiin ja toimintatapoihin niin yhteisessä kanssakäymisessä kuin sopimustasollakin.

Ympäristövastuu

Energiatehokkaat ratkaisut ovat keskeinen osa nykypäivän hankkeita. Asiakkaat edellyttävät uusilta aluksilta ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta, suorituskykyä ja ajanmukaisinta tekniikkaa.

Rauma Marine Constructions haluaa olla ympäristöystävällisemmän teknologian edelläkävijä. Lopputuotteen ympäristöjalanjäljen pienentäminen on meille tärkeää. Pyrimme edistämään ympäristöystävällisten ja polttoainetehokkaiden konseptien käyttöönottoa, ja jokainen rakentamamme tai huoltamamme alus on edeltäjäänsä ympäristötehokkaampi. Lisäksi haluamme viedä energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja eteenpäin ja korostaa ympäristötehokkuutta läpi arvoketjun.

Työturvallisuus

Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Työturvallisuus on paitsi ihmisten myös ympäristön ja toimitilojen turvallisuudesta huolehtimista. On tärkeää, että jokainen meistä voi työskennellä rauhallisin ja luottavaisin mielin turvallisessa ympäristössä.

Työturvallisuus on työkyvyn turvaamisen ja ylläpidon sekä työtapaturmien ennaltaehkäisyn edellytys. Kaikista tärkeintä työturvallisuudessa onkin ennakointi ja riskienhallinta. Niin työ- ja henkilöstötiloista huolehtiminen kuin työvälineiden ja työympäristön turvallisuuskin on meidän kaikkien yhteinen asia.

RMC:llä järjestetään jatkuvasti työmaakatselmuksia. Yritys organisoi myös työturvallisuuskierroksia sekä kuukausittaisen työsuojelukokouksen, jossa käydään läpi, mitä työmaalla on tapahtunut. Lisäksi tehdään ennakoivia toimenpiteitä. RMC järjestää myös koulutuksia kaikille työmaalla liikkuville. Koulutuksissa käydään läpi muun muassa työsuojelun ja työturvallisuuden perusasiat, työympäristön vaara- ja kuormitustekijöitä, työympäristön turvallisuusriskejä sekä niihin kohdistuvaa lainsäädäntöä.

Työhyvinvointi

Vastuullinen toiminta vaalii työntekijöiden hyvinvointia. RMC:llä järjestetään säännöllisesti työilmapiirikysely, jonka tavoitteena on kartoittaa työhyvinvointia. Vuoden 2017 kyselyn mukaan työntekijämme tuntevat itsensä arvostetuiksi, niin työntekijöinä kuin työkavereinakin. Henkilöstömme pitää RMC:n tulevaisuudennäkymiä hyvinä.

Työhyvinvointia edistetään myös kehityskeskusteluiden avulla sekä jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Työntekijöiden tarpeiden huomioiminen on meille tärkeää. Tarjoamme henkilöstöllemme jatkuvaa koulutusta sekä kehitysmahdollisuuksia.